:: Yoga ::
:: Yoga :: :: Yoga :: :: Yoga ::
DICCIONARIO DE POSTURAS
Paro de cabeza - Shirsa Aguila - Garuda Poder - Utkatana Triangulo - Trikona Escuadra - Asanga Copa - Kamsa Cigueña - Padanguthanasana Sol - Surya Gaviota - Asvattha Penitente - Prarthana